Kategoriler

Garanti Duyurusu

Ürünlerimiz Müşteri Memnuniyet Garantilidir. ..

Atasagun Markalı Ürünlerimize O Kadar çok Güveniyoruzki Hiç fayda Görmedim Diyene Ücreti İade Ediyoruz.


 

Beyinde Metabolik Olaylar ve Karbonhidrat Metabolizması

Listeye Bak

BEYİNDE METABOLİK OLAYLAR

Beyinde karbonhidrat metabolizması
Erişkinde beyin, normal koşullarda enerji gereksiniminin tamamına yakın bölümünü glukozdan sağlamaktadır.
Beyin, vücut ağırlığının %1-2 kadarını oluşturmakla birlikte istirahat halinde tüketilen total oksijenin %20’sini kullanan bir organdır. Enerji için gerekli glukozu beyin, solunum hızına göre kandan alır. Beyinde glikojen miktarı %0,1 gibi oldukça az olduğundan uzun süreli karbonhidrat rezervi olarak kullanılamaz.
Beyine kandan alınan glukoz miktarının azalması, solunumun yavaşlamasına ve serebral fonksiyonların baskılanmasına yol açmaktadır. Beyin hipoglisemiye diğer dokulardan daha duyarlıdır. Baş dönmesi, mental bozukluk veya zayıflık, konvülsiyonlar, hipoglisemi bulgularıdır.
Prenatal, neonatal ve diğer tüm yaşlardaki açlık dönemlerinde beynin asetoasetat kullanımı, oksijen tüketiminin %25 kadarından sorumludur.
Beyinde glukozun %90 kadarı glikoliz ve sitrik asit döngüsünde tüketilmektedir.
Glukozun pentoz fosfat yolunda yıkılımı, bütün beyin hücrelerinde steroid ve yağ asidi sentezi için gerekli olan NADPH’lerin sağlanması için kullanılır.
Beyinde glukozdan sentez edilen miyoinozitol, çok sayıda bileşiğin özellikle fosfatidilinozitolün yapısında yer almaktadır.
Memelilerin beyninde heksokinaz aktivitesi, diğer dokulardakinden 20 kat daha fazladır. Heksokinazın beyin izoenzimi, karaciğer ve kas izoenzimlerinden daha düşük Km ve daha yüksek Vmax değerine sahiptir.
Fosfofruktokinaz-1 (PFK-1), diğer dokularda olduğu gibi beyin dokusunda da glukoz kullanımının kontrolünde önemli rol oynamaktadır. Fosfofruktokinaz-1, fruktoz-6-fosfat, AMP, ADP ve Pi ile aktive olur; ATP ve sitrat ile ise inhibe olur. Bu bileşikler tarafından
1
enzim aktivitesinde oluşturulan değişiklikler, hücrenin metabolik gereksinimlerinin karşılanmasında ve düzenlenmesinde etkili olmaktadır.
Glikolitik enzimler sinir hücrelerinin gövdesinde ve aksonlarda lokalize olmuşlardır. Presinaptik terminallerde sinaptik fonksiyon için gerekli metabolik gereksinimlerin karşılanmasında glikoliz yolu kullanılmaktadır.
Beyinde düşük miktarlarda bulunan glikojen, insüline bağlı hipoglisemide önem taşımaktadır. İnsülin kan-beyin engelini geçemediğinden beyinde karbonhidrat metabolizması üzerine insülinin etkisi yoktur. İnsülin periferde karbonhidrat metabolizması üzerine etkili olmaktadır. İnsülin komasında kan glukoz düzeyi ile birlikte beynin oksijen tüketimi azalır. Azalan oksijen tüketiminin sonucu olarak, sağlanan ATP miktarı normal beyin fonksiyonları için yetersiz kalır. Kısa süreli bir hipoksi sonrasında koma görülmekte ve beyinde onarılması güç hasarlar meydana gelmektedir.
Beyinde amino asit ve protein metabolizması
Beyinde amino asit metabolizması, uyarıcı veya inhibitör etki gösteren nörotransmitterlerin oluşması ısından büyük önem taşımaktadır.
Beyin dokusunda amino asitlerin metabolizmasında, hücrelerin heterojen olması ve bölgesel farklılıklar nedeniyle önemli değişiklikler bulunmaktadır. Bu değişiklikler her bir madde veya madde grubu için kan-beyin engeli olarak bilinen sisteme bağlıdır.
Kan-beyin engelini, beynin farklı bölgelerinde birçok maddeyi farklı hız ve oranlarda alıp tutan bazal membranlar, bazı glial işlemler ve endoteliyal yapılar oluşturmaktadır.
Nötral amino asitler için böbrekler, bağırsak, testis ve dalakta bir taşıma sistemi görev yaptığı halde beyinde iki taşıma sistemi görev yapmaktadır. Ayrıca beyinde asidik ve bazik amino asitler için ayrı taşıma sistemleri yer almaktadır.
Kan amino asitleriyle beyin serbest amino asitleri arasında hızlı bir değişim bulunmasına rağmen beyinde çok az miktarlarda serbest amino asit bulunmaktadır. Amino asitlerin dağılımı nöronlar, glia hücreleri ve nöronların subsellüler bileşenlerinde farklılık gösterir.
Beyin serbest amino asitlerinin yaklaşık %75 kadarını aspartat, glutamat, glutamin, glutatyon, N-asetilaspartat ve GABA ile bunların türevleri oluşturmaktadır. Yüksek aktiviteli taşıma sistemlerinde yer alan taurin ile sistationin de beyinde yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır.
Plazmadan alınan ve beyinde bulunan amino asitler hızla protein yapısına katılmaktadır. Sinir dokusu hücrelerinin sitoplazmik ribozomlarıyla mitokondrilerinde protein sentez edilmektedir. Diğer dokulardaki protein sentez mekanizmasına benzer şekilde gerçekleştirilen protein sentezinde serebral mRNA-ribozom kompleksinin dayanıksız olması bazı belirgin farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sinir uçlarında sürekli olan protein dönüşümü için gerekli olan destek aksonal akım yoluyla sağlanmaktadır. Gelişme sürecinde çok hızlı olan protein sentezi yetişkin dönemde belirgin olarak azalmaktadır.
Glutamat beyin metabolizmasında önemli bir yer tutmaktadır. Glutamat metabolizması sırasında oluşan ara ve son ürünler, değişik aşamalarda sitrik asit döngüsüne katılmaktadırlar.
Glutamatın dekarboksilasyonu sonucu oluşan, diğer dokularda çok düşük miktarlarda bulunan GABA beyin ve omurilikte yüksek konsantrasyondadır. GABA ile ?-ketoglutaratın transaminasyon tepkimesi sonucu süksinat semialdehit ve glutamat elde edilmekte, daha sonra süksinat semialdehitin oksitlenmesiyle oluşan süksinat da sitrik asit döngüsüne katılmaktadır.
2
?-ketoglutaratın %20-30 kadarı GABA şantı olarak bilinen bu yolda kullanılmaktadır.
Plazmadan alınan etanolamin beyinde fosfatidiletanolamine çevrilmekte ve daha sonra fosfatidiletanolaminin metillenmesiyle fosfatidilkolin oluşmaktadır.
Beyinde üre sentezi yapılamamaktadır. Çünkü üre döngüsünde görevli enzim olan karbamoil fosfat sentetaz I enzimi beyinde yoktur. Amino asitlerin deaminasyonu sonucu oluşan amonyak (NH3), glutamattan glutamin oluşturarak beyini terkeder. Beyinde küçük miktarda glutamin birikintisi vardır.
Beyinde lipid metabolizması
Lipidler beyinde yaygın olarak bulunmaktadırlar, hücrelerin ve miyelin kılıfın yapısında yer almaktadırlar.
Gri madde lipidleri nöronal ve glial membranlarda, ak madde lipidleri ise nöronal bölgelerde, glial membranlarda ve miyelin kılıfta bulunmaktadırlar.
Yetişkin beyninde lipid bileşiminin değişmediği saptanmıştır. Bu, beyinde lipid dönüşümünün yavaş olduğunu düşündürmektedir. Kolesterol, serebrozid, fosfatidiletanolamin ve sfingomiyelin metabolizması beyinde çok yavaştır. Ancak fosfatidilkolin ve fosfatidilinozitollerin dönüşümü çok hızlı olmaktadır.
3
Gelişme sürecinde beyinde gerçekleşen kolesterol sentezi, yaşlanmayla hidroksimetilglutaril CoA redüktaz (HMG-CoA redüktaz) aktivitesinde azalmaya bağlı olarak yavaşlamaktadır.
Yetişkin beyin dokusunda kolesterol esterleşmemiş olarak bulunur. Ancak aktif miyelinizasyonun devam ettiği bölgelerde kolesterol esterleri yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır.
Beyinde yağ asitleri glukoz kullanılarak sentez edilmektedirler.
Beyinde fosfogliseridlerin sentezi diğer dokularda olduğu gibi gerçekleşmektedir:
4
Beyinde serebrozid sentezi diğer dokulardaki sentez yolunu izlemekte ve gelişme sürecinde miyelinizasyonun hızlı olduğu dönemlerde artmaktadır.
5
Gangliozidler doğumdan sonra artmaya başlar ve yetişkin dönemde iki katına ulaşmaktadır. Glikolipid ve glikoprotein sentezinde sialik asit taşınmasını sağlayan sialiltransferaz aktivitesi sinaptik fraksiyonda yüksek olarak saptanmıştır.
Yetişkin beyninde bulunan serebrozid miktarının %90 kadarı miyelin kılıf yapısında, gangliozidlerin çoğu ise nöronların bileşenleri arasında yer almaktadır. Gangliozidler sinaptozom ve akson terminallerinde yüksek konsantrasyonda bulunmaktadırlar.
Gangliozidler normalde devamlı olarak sentez edilirler ve lizozomlarda çeşitli lizozomal enzimlerin etkisiyle parçalanırlar.
6
Sinir sisteminde fosfolipidlerin ve sfingolipidlerin önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Fosfolipid ve sfingolipid metabolizması bozuklukları ile ilgili çeşitli metabolik hastalıklar tanımlanmıştır. Bu hastalıklardan biri sinir sisteminin beyaz maddesinde fosfolipidlerin ve glikolipidlerin yokluğu ile karakterize olan ve demiyelinizan hastalık olarak bilinen multipl sklerozdur (MS).
Gangliozidleri parçalayan çeşitli enzimlerin eksikliğine bağlı olarak sfingolipidozlar diye bilinen kalıtsal bir grup hastalık ortaya çıkarlar. Niemann-Pick hastalığı, Gaucher hastalığı, Tay-Sachs hastalığı, jeneralize gangliozidoz, Fabry hastalığı ve metakromatik lökodistrofiler bilinen önemli sfingolipidozlardır.
Niemann-Pick hastalığı: Sfingomiyelini parçalayan sfingomiyelinaz eksikliği ile ilgilidir. Dalak, karaciğer ve beyin dışındaki dokularda sfingomiyelin birikmesi ile karakterizedir. Akut nöropatik şeklinde klinik semptomlar süt çocukluğu döneminde ortaya çıkar. Hepatosplenomegali, makulada kiraz kırmızısı dejenerasyon, ilerleyici nörolojik bozukluklar saptanır ve çoğu kez 4 yaşından önce ölüm olur.
Gaucher hastalığı: Glukozil seramidi parçalayan ß glukoserebrozidaz enzimi eksikliği ile ilgilidir. Dalak, karaciğer ve lenf bezlerinde galaktoz yerine glukoz içeren serebrozidlerin
7
artmasıyla karakterizedir. İnfantil akut nöropatik formda klinik semptomlar genellikle yeni doğan döneminde veya ilk 6 aydan önce başlar. Stridor, şaşılık, emme ve yutma güçlüğü, gelişme geriliği, belirgin hepatosplenomegali saptanır.
Tay-Sachs hastalığı: GM2’yi parçalayan heksozaminidaz A enzimi eksikliği ile ilgilidir. Ganglion hücrelerinde GM2 birikmesi, şiddetli miyelin dejenerasyonu ile karakterizedir. Genellikle infantil başlangıçlıdır. 4 ay-4 yaş arasında psikomotor retardasyon, gürültüye aşırı duyarlılık, görme güçlükleri, hipotoni ve genel apati saptanır.
Jeneralize gangliozidoz: GM1’den galaktozu ayıran GM1 gangliozid ß galaktozidaz eksikliği ile ilgilidir. Çeşitli dokularda GM1 birikmesi ile karakterizedir. Doğumla birlikte veya hemen sonra psikomotor dezoryantasyon, şiddetli kemik deformiteleri, hepatosplenomegali, makroglossi, makrosefali, gingiva hipertrofisi, körlük ve sağırlıkla genellikle 2 yaşlarında ölümle sonuçlanır.
Fabry hastalığı: Triheksozil seramidden galaktozu ayıran triheksozil seramid ?-galaktozidaz eksikliği ile ilgilidir. Plazmada ve pek çok dokuda galaktozil-galaktozil-glikozil seramid birikir. En sık gluteuslar ve göbek etrafında jeneralize anjiokeratom, korneada opasiteler, ağır ve ilerleyici böbrek yetmezliği saptanır.
Metakromatik lökodistrofiler: Sülfatidlerdeki sülfat ester bağlantısının hidrolizini sağlayan arilsülfataz A eksikliği ile ilgilidir. İlerleyici ve öldürücü santral sinir sistemi dejenerasyonuna ilave olarak periferal sinirler, karaciğer ve böbreklerde galaktoz içeren sülfatidlerin birikmesiyle karakterizedirler. İnfantil metakromatik lökodistrofide genellikle 12-18. aylarda zayıflık ve hipotoni, daha sonra motor fonksiyonlarda ilerleyici kayıp ve zeka geriliği ortaya çıkar.
Beyinde nükleik asit metabolizması
Beyinde nükleik asitler, diğer dokularda olduğu gibi genetik bilgilerin saklanması, taşınması ve hücresel proteinlerin sentezi için gerekli bilgilerin aktarılması ısından önem taşmaktadır.
Bütün pürin ve pirimidinler ile bunların nükleozidleri kan-beyin engelini aşarak beyine girebilmektedirler.
8
Beyinde, pirimidin biyosentezinde en önemli enzim olan karbamoilfosfat sentetaz II bulunmadığı için CO2 ile NH3 veya glutamin kullanılarak de novo pirimidin sentezi olmamaktadır. Ancak pirimidin nükleotidlerinin kurtarılma yolunda üridin-sitidin kinaz etkisiyle üridinden üridin monofosfat (UMP) ve sitidinden sitidin monofosfat (CMP), timidin kinaz etkisiyle de timidinden timidin monofosfat (TMP) oluşmaktadır. Üridinden oluşan üridin monofosfat (UMP) da hızla üridin trifosfat (UTP) ve sitidin trifosfata (CTP) çevrilerek nükleik asit, lipid ve polisakkarit sentezinde kullanılmaktadır.
Pürin nükleotidlerinin kurtarılma yolunda guanin, hipoksantin ve adenin sırasıyla guanozin monofosfata (GMP), inozin monofosfata (IMP) ve adenozin monofosfata (AMP) çevrilmektedirler. Adenini AMP`a dönüştüren enzim adenin fosforiboziltarnsferaz enzimidir. Hipoksantini IMP`a ve guanini GMP`a dönüştüren enzim hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz (HGPRT) enzimidir. İnsanlarda hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz (HGPRT) enziminin eksikliği ileri derecede nörolojik bozuklukların görüldüğü Lesch-Nyhan sendromuna yol açmaktadır.
Demiyelinizan hastalıklar
Multipl skleroz(MS): Sinir sisteminin beyaz maddesinde fosfolipidlerin ve glikolipidlerin yokluğu ile karakterizedir.
Sfingolipidozlar
Niemann-Pick hastalığı: Sfingomiyelini parçalayan sfingomiyelinaz eksikliği ile ilgilidir. Dalak, karaciğer ve beyin dı

Giriş

Sepet

Sepet Boş

Yasal Duyuru

Sitemizde bulunan ürünler reçeteye tabi ilaçlar olmayıp adı geçen hastalıkların tedavisinde doğal destek amaçlı ve Takviye Edici Gıda  olarak kullanılır.
Ürünlerimiz hiçbir hastalığın teşhisinde,tedavisinde ve sağaltımında kullanılamaz.
Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle aile hekiminize ya da eczacınıza danışınız.
Ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgi ve diğer sorularınız için lütfen iletişim formu ya da telefonlarımızdan bize ulaşınız.

Kargo Seçenekleri