Kategoriler

Garanti Duyurusu

Ürünlerimiz Müşteri Memnuniyet Garantilidir. ..

Atasagun Markalı Ürünlerimize O Kadar çok Güveniyoruzki Hiç fayda Görmedim Diyene Ücreti İade Ediyoruz.


 

Kan İnsülin Düzeyi (İnsülinemi) ve C peptit

Listeye Bak

Kan İnsülin Düzeyi (İnsülinemi) ve C peptit;


  Kan insülin düzeyi ve C-Peptit düzeyinin belirlenmesi özellikle şeker hastalığının ve hipogliseminin (kan  şeker düzeyi düşüklüğü) bazı türlerinin tanısında büyük önem taşır.                       

 İnsülin ve C-Peptit

 Kan insülin düzeyinin belirlenmesi, pankreasın bu hormonu salgılayan beta hücrelerinin işlevlerinin  değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Bu amaçla,radyoimmünolojik yöntemlerle serum insülin düzeyi ile serum ve idrardaki C-Peptit düzeyi ölçülebilir.Pankreasın beta hücreleri insülini bir ön madde olarak üretir; proinsülin adı verilen bu ön madde, insülinin A ve B zincirlerinin uçlarının C-Peptit denen polipeptit  yapısındaki bir maddeyle birleşmesi sonucu oluşur. Bu yüzden C-Peptite "birleştirici peptit" adı da verilir.Proinsülinden C-Peptit'in ayrılmasıyla asıl insülin  hormonu oluşur. Beta hücreleri insülin hormonu ile birlikte belli bir miktar C-Peptit ve proinsülin de  salgılayarak dolaşıma verir.

C-Peptit serum düzeyini belirlemenin, insülin düzeyi  ölçümüne göre bazı üstünlükleri vardır. İnsülin beta hücrelerinden salgılanıp dolaşıma verildikten sonra karaciğerden geçerken yarısı bu organ tarafından dolaşımdan çekilir; kalanını ise vücudun öteki hücreleri  gereksinim duydukları oranda alırlar. Buna karşılık C-Peptit hormonal işlevi olmadığından dolaşımda daha uzun kalır. Bu yüzden beta hücrelerinin işlevlerinin değerlendirilmesinde insülin düzeyi yanıltıcı olabilir; C-Peptit düzeyi ise daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesini sağlar.

 C-Peptit dolaşıma verilince, karaciğerden ilk geçişte ancak yüzde 10'u çekilir. Ayrıca C-Peptit'in yarılanma  ömrü yani kandaki düzeyinin yarıya düşmesi için gereken süre, insüline göre iki kat daha uzun olduğundan serum değerleri insüline göre daha dengelidir. Bu yüzden beta hücrelerinin işlevini değerlendirirken C-Peptit  düzeyinin belirlenmesi de önem kazanır.

 Yararı ;

 İnsülinin beta hücrelerinden salgılanması bugüne değin sayısız bilimsel araştırmaya konu olmuş ve böylece pankreasın hormon salgılama işlevinin çok daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ama pankreasın insülin  salgısının ölçülmesi, yukarıda belirtilen nedenlerle klinik tanı açısından tam yararlı olmadığından yalnızca araştırma amacı ile yapılır.          

 

  İnsülin Salgı Bozuklukları;

Şeker hastalığında pankreasın beta hücre işlevinin incelenmesi klinik açıdan ek bilgiler sağlar.İnsüline bağımlı şeker hastalığı (tip 1) ile insüline bağımlı olmayan şeker hastalığının (tip 2) ayırıcı tanısı için genellikle hastanın geçmişinin ve klinik bulguların değerlendirilmesi yeterlidir. İnsülin  salgısının değerlendirilmesi aşağıdaki durumlarda  yararlı olabilir:

 Tip 1 ve tip 2 şeker hastalığının ayırıcı tanısının klinik bulgular ve hastanın geçmişine ilişkin bilgilerle  yapılamadığı durumlarda. Tip 2 şeker hastalığı olup, ağızdan alınan  antidiyabetik ilaç (tip 2 şeker hastalığında kullanılan  ve ağızdan alınan bu ilaçlar pankreasın insülin  salgısını düzenler) kullanan erişkin hastaların bu ilaçları uygun dozda almalarına ve kan şekerini yükselten başka bir hastalığa yakalanmamalarına karşın kan şekerleri düzenlenemediğinde. Bu durumda şeker hastalığının ilerlediği, yani pankreasta insülin  salgılama bozukluğunun arttığı düşünülür ve insülin ile  C-Peptit düzeyleri ölçülerek durum aydınlatılabilir.

İnsülinle düzenlenmiş şeker hastalığı bulunan  erişkinlere insülin tedavisi yapılmasının gerçekten zorunlu olup olmadığının belirlenmesi için. Bu durumda  adı geçen incelemelerle pankreasın insülin salgılama yeteneği belirlenerek insülin Üretiminin yeterli olduğu saptanırsa insülin tedavisi kesilebilir ve ağızdan  antidiyabetik ilaç tedavisine geçilebilir. Şeker hastalarında pankreas insülin salgısının yani insülin kan düzeyinin yalnızca aç karnına ölçülmesi  genellikle yanlış sonuç verir. Bunun nedeni bu hastalarda yüksek olan kan şekerinin pankreasın aşırı  insülin salgılamasına yol açması ve böylece bir  salgılama bozukluğu bulunsa bile insülin değerlerinin  normal ya da normalden yüksek çıkmasıdır. Bu yüzden, aşağıdaki uyarı testlerine başvurulur:

İnsülin ve C-Peptit düzeyleriyle birlikte kan şekeri aç karnına ve yemekten 90-120 dakika sonra ölçülür. Sonuçların iyi yorumlanabilmesi için testler belirli standartlara bağlanmalıdır. Ölçümler her hastada aynı koşullarda yapılmalı, örneğin her hasta nitelik ve nicelik olarak aynı gıdaları yemeli, kan tüm hastalardan  aynı aralıklarla alınmalı, tüm hastalar testten önce belli bir süre dinlenmelidir.

    Plazma C-Peptit düzeyinin aç kamına ve 1 mg glükagon  verildikten sonra ölçülmesi. Bu, uygulaması ve  standartlaştırılması oldukça kolay bir testtir. Normal  değerlerin alt sınırları aç karnına 0,9 ng/ml (ng: nanogram [bir gramın milyonda biri]), glükagon  verildikten sonra 1,8 ng/ml olmalıdır.   
                   
 Yirmi dört saat boyunca yapılacak testlerle idrarda C-Peptit düzeyinin belirlenmesi. Gün boyunca salgılanan  insülin miktarını gösteren bu test hasta açısından  oldukça rahat uygulanabilir olmasına karşın, 24 saat boyunca idrar toplarken oluşabilecek hatalar ve testin standartlaştırılmasının zorluğu (gıda, fiziksel etkinlik gibi) nedeniyle güvenilirliği az bir incelemedir.

 Aşırı İnsülin Salgılanması;

 Kanda aşırı insülin bulunması sonucunda oluşan kan şeker  düzeyi düşüklüklerinde (hipoglisemi) insülin salgısının  ölçülmesi çok önemlidir. Hastada kan şekeri düşüklüğü düşünülen her durumda olayın nedeni ve yapısı ayrıntılı olarak incelenmelidir. Gerçekten de, özellikle açlık sırasında ortaya çıkan bir kan şekeri düşüklüğü nöbeti hasta açısından tehlikeli olabilir. Kan insülin düzeyi yüksekliği genellikle hastaya gereğinden çok insülin verilmesine ya da insülin  salgılayan tümörlerin varlığına bağlıdır. Ayrıca yemek yedikten sonra, pankreasın beta hücrelerinin aşırı  duyarlılığı nedeniyle fazla insülin salgılamasıyla  ortaya çıkan kan şekeri düşüklüğü, hastada şiddetli belirtilere neden olsa da, genellikle iyi huylu bir hastalıktır. Ama gene de ayırıcı tanıda dikkatli  davranmak ve günün belli saatlerinde birkaç kez kan insülin ve şeker düzeylerini belirlemek gerekir. Elde edilen günlük kan şeker ve insülin düzeyleri  değerlerinin iyi standardize edilmesi sonuçların değerlendirilmesinde önemli rol oynar. Tanıya giderken, insülin ve şeker düzeyleri ayrı ayrı değil aralarındaki  ilişki de göz önüne alınarak yorumlanmalıdır.

Açlık hipoglisemisi-

Kan şekeri düşüklüğü belirtileri,açlık sırasında ortaya çıkarsa, aşağıdaki incelemeler yapılmalıdır.

 - Açlık kan insülin ve şeker düzeylerinin birkaç kez ölçülmesi.

Normalde açlık durumunda pankreas beta hücreleri uyarılmadığından kan insülin düzeyi oldukça düşüktür. İnsülin salgılayan bir tümörün (insülinom) varlığında ise tümörün denetimsiz insülin salgılaması  sonucu kanda 10 pU/ml'nin (mikroünite/mililitre) üzerinde insülin düzeyleri saptanabilir. Sonuçların daha iyi yorumlanabilmesi için insülin/glikoz oranı  hesaplanır. Bu oranlar da çeşitli formüllere göre değerlendirilir. En sık kullanılan formülde  mikroünite/mililitre cinsinden ölçülen insülin değeri ile milimol/litre (mmol/lt) cinsinden ölçülen glikoz değeri birbirine bölünür ve çıkan sonuçtan 1,7 çıkarılır. Kan insülin düzeyi normal ve hatta yüksek olan şişman kişilerde bu formül kullanılarak elde edilen sonuç 10'un altındayken, insülinom olgularında 30'un üzerine çıkar. Bu durumda C-Peptit düzeyi de ölçülerek durumun aşırı insülin kullanımına bağlı olup olmadığı  araştırılmalıdır. Tedavi amacıyla verilen insülin,C-Peptit içermediğinden aşırı dozda insülin alınması durumlarında C-Peptit yüksekliği saptanamaz, oysa insülinomda insülinle birlikte C-Peptit de salgılandığından C-Peptit düzeyi de yüksektir.

 - Kan insülin ve şeker düzeylerinin uzun süreli açlık döneminden sonra değerlendirilmesi;

 Kan insülin düzeyi yüksekliği kısa süreli açlıktan sonra ortaya çıkarılamıyor, ancak varlığı kesinlikle düşünülüyorsa hasta uzun süre aç bırakılır. Hekim denetiminde 24-36 saat boyunca aç tutulan hastadan 4-6 saat ara ile kan örnekleri alınır. Bazı durumlarda açlık süresi 72 saate kadar uzatılabilir. Normal bir insanda böyle uzun süreli bir açlık döneminden sonra kan şekeri hiçbir zaman 55 mg/100 ml'nin altına düşmez ve insülin düzeyi de 6-8 mikroünite/ml arasında bulunur. Uzun süreli açlığa bedensel egzersiz de eklenerek gizli kalmış bir hipoglisemi ortaya çıkarılabilir.

 - Dışarıdan insülin verilerek insülin salgısının baskılanması;

 Hastaya dışarıdan insülin verilerek pankreasın insülin salgısı baskılanırken C-Peptit  düzeyleri ölçülür. İnsülinom olgularında insülin ve bu arada C-Peptit aşırı salgılandığından dışarıdan verilen insülin, C-Peptit düzeylerinde azalmaya yol açmaz;baskılamadan önce ölçülen C-Peptit düzeyinin normal koşullarda yarıya inmesi beklenirken, insülinom hastalarında bu azalma görülmez. Dışarıdan verilen insülin, kan şekerini tehlikeli boyutlarda azaltacağından bu testin kesinlikle bir hastanede hekim denetiminde yapılması gereklidir.

Tepkisel (reaktif) hipoglisemi

 - Hipogliseminin yemek yedikten soma ortaya çıktığı durumlarda şeker  düşüklüğüne neden olan gıda maddesini belirlemek için                         hastaya glikoz, aminoasit gibi çeşitli gıdalar verilerek "uyarı testleri" uygulanır.

- Ağızdan glikoz yükleme testi;

Tepkisel hipogliseminin, şişmanlarda olduğu gibi glikoza aşırı duyarlılık sonucu gereğinden fazla insülin salgılanması sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyorsa, ağızdan glikoz verilerek hastaya yükleme testi yapılır. Bu testin geleneksel Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) ile tek farkı, glikoz düzeyinin yanı sıra insülin düzeyini de belirlemesidir. OGTT'de geçerli olan  kurallar bunda da geçerlidir. Hasta en az 12 saat aç kalmalı, testten en az 3 gün öncesinden başlayarak günde yaklaşık 150-300 gr karbonhidrat almalıdır. Açken kan alındıktan sonra hastaya ağızdan 75 gr suda çözünmüş glikoz verilir. Hekim başka türlü önermediyse iki saat içinde her yarım saatte bir toplam 4 kez kan örneği alınır.Test yapılırken kan şekeri düşüklüğü belirtileri ortaya çıkar ya da alınan kan örneklerinde şeker düzeyi açlık düzeyinin altına düşerse, bozukluğun işlevsel olduğu  sonucuna varılır. Bu duruma şişmanlarda sık rastlanır.Kan şekerinin düşmesi baş ağrısı, sinirlilik, korku ve panik gibi yakınmalara yol açar. Genellikle basit yapılı  şekerler (örneğin çay şekeri) içeren gıdaların alınmasından 2-3 saat sonra ortaya çıkan şeker düşmesi,yakınmalar ortaya çıktığında gene şeker içeren yiyecek ya da içecekler alınınca normale döner. Hipoglisemi gıda alındıktan 2-3 saat soma ortaya çıkarsa erken tepkisel hipoglisemi, 3-5 saat sonra ortaya çıkarsa geç tepkisel hipoglisemi söz konusudur.İnsülinomda insülin değerlerinde belirgin bir yükselme gözlenirken kan şekeri değerleri hastalığa özgü bir "düz" eğri oluşturur. Bu test ayrıca insüline bağımlı olmayan yani tip 2 şeker hastalığının alt tiplerini ayırt etmeye de yarar. Tip 2 şeker hastalığının, biri  insülin salgısının normal ya da aşın, ikincisi ise insülin salgısının yetersiz ve komplikasyonların daha ağır olduğu iki alt grubu vardır. 

 

Giriş

Sepet

Sepet Boş

Yasal Duyuru

Sitemizde bulunan ürünler reçeteye tabi ilaçlar olmayıp adı geçen hastalıkların tedavisinde doğal destek amaçlı ve Takviye Edici Gıda  olarak kullanılır.
Ürünlerimiz hiçbir hastalığın teşhisinde,tedavisinde ve sağaltımında kullanılamaz.
Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle aile hekiminize ya da eczacınıza danışınız.
Ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgi ve diğer sorularınız için lütfen iletişim formu ya da telefonlarımızdan bize ulaşınız.

Kargo Seçenekleri